Literatura polskojęzyczna


A. Książki

Barenboim Daniel i Said Edward W. 2008. Paralele i paradoksy. Rozmowy o muzyce i społeczeństwie, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa: PIW.

Beylin Paweł. 1975. O muzyce i wokół muzyki, Pociej Bohdan (red.), Kraków: PWM.

Beylin Paweł i Ostrowski Krzysztof. 1965. Opinie o muzyce. Raport z badań, Warszawa: Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych.

Bieńkowski Andrzej. 2001. Ostatni wiejscy muzykanci. Ludzie, obyczaje, muzyka, Warszawa: Prószyński (dodruk, 2012. Warszawa: Muzyka Odnaleziona).

Cook Nicholas. 2000. Muzyka. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa: Prószyński i S-ka.

Czech Adam. 2008. Sprzedawcy wiatru. Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem, Warszawa: Scholar

Czech Adam. 2013. Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych, Gdańsk: Słowo, obraz/terytoria.

Elias Norbert. 2006. Mozart. Portret geniusza, tłum. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Filipiak Grażyna. 1997/1986. Perspektywy socjologicznych badań muzyki, Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Firth Simon. 1996/2011. Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, Seria Cultura, Kraków: WUJ.

Gałuszka Patryk. 2009. Biznes muzyczny, Placet, Łódź.

Idzikowska-Czubaj Anna. 2006. Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. (wyd. drugie, 2011. Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia)

Harnoncourt Nicolaus. 1995. Muzyka mową dźwięków, Warszawa: Ruch Muzyczny.

Hip-Hop w Polsce. Od blokowisk do kultury popularnej. 2014. Miszczyński Miszczyński, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jabłońska Barbara. 2014. Socjologia muzyki, seria Wykady z Socjologii, t. 8, Warszawa: Scholar.

Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kominek Mieczysław. 1986. Zaczęło się od fonografu..., Kraków: PWM.

Kukułowicz Tomasz. 2013. Raperzy kontra filomaci, Warszawa: NCK.

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, 2010. Cox Christoph oraz Warner Daniel, Gdańsk: Słowo/obraz, terytoria.

Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy. 1990. Żerańska-Kominek Sławomira (red.), Warszawa: Stanisław Kryciński

Lutostański Michał Jan. 2015. Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Warszawa: Scholar

Massaka Iwona. 2009. Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Ibidem: Łódź.

Mika Bogumiła. 2000. Krytyczny koneser czy naiwny konsument? Śląska publiczność muzyczna u końca XX wieku, Instytut Górnośląski, Katowice

Misiak Tomasz. 1990. Muzyka jako wspólnota: kulturowe wzory odbioru muzyki w europejskiej kulturze muzycznej XX wieku, AMFC, Warszawa

Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień z socjologii muzyki. 1975/1973. VII Ogólnopolska konferencja muzykologów w Brzegu, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Brzeskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

O społecznych problemach muzyki: antologia tekstów autorów polskich. 1984. Demska-Trębaczowa Mieczysława (wybór i oprac.), Warszawa, AMFC.

Pietraszewski Igor. 2012. Jazz w Polsce. Wolność improwizowana, Kraków: NOMOS. (wyd. ang. 2014. Jazz in Poland. Improvised Freedom, Frankfurt am Main: Peter Lang).

Podlipniak Piotr. 2007. Uniwersalia muzyczne, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Redakcja Wydawnictw.

Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1981. Kultura muzyczna środowisk robotniczych, Warszawa: IFiS PAN.

Supicič Ivo. 1969. Wstęp do socjologii muzyki, tłum. Stefan Zalewski, Warszawa: PWN.

Szlendak Tomasz. 1998. Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii. Toruń: Graffiti BC.

Trębaczewska Marta. 2011. Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce, Warszawa: WUW.

Usłyszeć Świat: Muzyka - Społeczeństwo - Kultura. 2015. Chajbos Katarzyna i Szymańska Agnieszka (red.), Wydawnictwo Nakom.

Wertenstein-Żuławski Jerzy. 1990. To tylko rock’n’roll, Zarząd Główny Związku Polskich Autorów i Kompozytorów: Warszawa.

Wertenstein-Żuławski Jerzy. 1993. Między nadzieją a rozpaczą. Rock – młodzież – społeczeństwo, Instytut Kultury: Warszawa.
B. Rozdziały w książkach


Adorno Theodor. 1985. O społecznej sytuacji muzyki, tłum. Jerzy Łoziński, w: Jerzy Łoziński (red.), Szkoła frankfurcka, Warszawa: Kolegium Otryckie, s. 123-57.


Adorno Theodor. 1990. O fetyszyzmie w muzyce i o regresji słuchania”, w: tenże, Sztuka i sztuki, tłum. Krystyna Krzemień-Ojak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa , s. 100-130.


Burszta Wojciech i Kuligowski Waldemar. 1999. Zaśpiewaj to jeszcze raz Jon (refleksje rozbiegane), w: tychże, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, s. 163-81.

Dahlhaus Carl. 1988/1976. Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne studia, Buchner Antoni (tłum.), Biblioteka Res Facta, T. 5, Kraków: PWM, s. 401-421. 


Kelles-Krauz Kazimierz. 1962/1905. Kilka głównych zasad rozwoju sztuki, w: tegoż, Pisma wybrane, Hochfeld Julian (red.), Tom I, Biblioteka Myśli Socjalistycznej, Warszawa: Książka i Wiedza, s. 419-549.


Kuligowski Waldemar. 2007b. Muzyka imigrantów, Arabrap, Turbo-folk: kogo kochały serbskie kobiety, w tegoż, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, UNIVERSITAS: Kraków.


Kuligowski Waldemar. 2008. Polityka, nacjonalizm i kicz. Marija Serifović kontra Soni Malaj, w: Kiczosfery współczesności, Burszta Wojciech i Sekuła Elżbieta (red.), Warszawa: Accadamica.


Lissa Zofia. 1970, Socjologia muzyki, w: tejże, Wstęp do muzykologii, Kraków: PWM.


Lissa Zofia. 1975/1972. Świadomość historyczna i jej rola we współczesnej kulturze muzycznej, w: tejże, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków: PWM. Także: Historical Awareness of Music and its Role In Present-Day Musical Culture (IRASM, 1973/1).


Lissa Zofia. 1975/1974. Muzyka a rewolucja, w: tejże, Nowe szkice z estetyki muzycznej, Kraków: PWM. Pierwodruk: Musik und revolution (IRASM, 1974/1).
 
Schütz Alfred 2008. Wspólne tworzenie muzyki. Studium relacji społecznych”, w: tenże, O wielości światow. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. Barbara Jabłońska, Seria WTS, tom IV, Zakład Wydawniczy Kraków: NOMOS, s. 225-239.


Stęszewski Jan. 1981. Muzyka ludowa, w: M. Biernacka i in. (red.), Przemiany kultury ludowej, Wrocław: PAN, s. 245-284.Wadowski Jerzy. 1989. Specyfika marynarskiej pieśni zawodowej, w: tegoż, Pieśni spod żagli, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.Wertenstein-Żuławski Jerzy. 1991. Karnawał szarych ludzi: Jarocin 1980-1986, w: Spontaniczna… [por.]
C. Artykuły


Abriszewski Krzysztof. 1998. Szczególny obowiązek cywilizacji zachodniej (Krótka analiza ruchu hardcore), Kultura Współczesna, nr 1 (16), s. 27-42.


Abriszewski Krzysztof. 2009. Śmierć płyty kompaktowej i ewolucja świata społecznego, Czas Kultury, nr 5, s. 67–77.

Abriszewski Krzysztof. 2010. Przemysł kulturowy jako pole sił. Działania melomanów i ewolucja nośników muzycznych, w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. 

Abriszewski Krzysztof. 2011. Uczestnictwo jednostek w kulturze. Uwagi na temat nowej dynamiki kultury na przykładzie melomanów i nośników muzyki, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 41-62.


Beylin Paweł. 1965. Społeczne funkcje muzyki, Poradnik Muzyczny, nr 7/8, s. 4-6.


Beylin Paweł. 1969a. Beat i byt, Ruch Muzyczny, nr 7, s. 9.


Beylin Paweł. 1969b. Muzyka i życie, Ruch Muzyczny, nr 21, s. 11


Beylin Paweł. 1969c. Oddajmy głos innym, Ruch Muzyczny, nr 22, s. 9.


Burszta Wojciech i Kuligowski Waldemar. 2003. Miłosny dotyk rocka, Kultura Popularna, nr 4 (6), s. 67-76.


Filipiak Grażyna. 1988. Muzyka jako przedmiot badań socjologii (Przegląd problematyki). Uwagi wstępne. Kierunki zainteresowań socjologii muzyki, Studia Socjologiczne, nr 4, s. 195–208.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1979a. Z badań nad odbiorem muzyki, Ruch Muzyczny, nr 13, s. 4-6.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1979b. Muzyka współczesna z pozycji odbiorcy, Ruch Muzyczny, nr 20, s. 3-4.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1983. Muzyka programowa i odbiorcy, Ruch Muzyczny, nr 14, s. 11-3.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1987. Z badań potocznego odbioru muzyki. Przykład recepcji pieśni „Erlkonig” Franciszka Schuberta, Muzyka, nr 2, s. 27-38.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1992a. Muzyka i młodzież, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 166-77.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1992b. Landscape Andrzeja Panufnika w potocznym odbiorze, Muzyka, nr 3, s. 65-78.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1994. Nowa muzyka i jej odbiorcy. Słuchając utworu B. Schaffera pt. Quattro Movimento, Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica, nr 25, 87-112.


Gałuszka Mieczysław i Kowalewicz Kazimierz. 1999. Muzyka i tajemnica. Recepcja III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, Przegląd Socjologiczny, nr 2, 151-168.


Kelles-Krauz Kazimierz. 1904/1903. Społeczne źródło pięknych tonów, Prawda – tygodnik polityczno-społeczny i literacki, nr 13. Pierwodruk: Influences du facteur economique sur la musique (Annales Sociologiques d’Institut Internacjional de Socjologie, t. IX, Paris).


Kłosiński Marek. 1984. Uczestnictwo młodzieży w kulturze muzycznej w świetle badań, Studia Socjologiczne, nr 4.


x. Klocek  Andrzej. 2006. Orientacje  badawcze  socjologii  muzyki  lub socjologicznie nakierowanej muzykologii, Przegląd Socjologiczny, tom LV/2, s. 97-110.Kuligowski Waldemar. BDP. Muzyka folkowa jako znak tożsamości: sytuacja w krajach Europy Środkowej. Dostępne na stronie Stowarzyszenia Antropologów Kultury Etnosfera (22.11.2009).


Kuligowski Waldemar. 2004. Romantyczna randka, czy liberalny gwałt: do czego zachęca muzyka rockowa? Kultura Popularna, nr 2. (14.11.2009).


Kuligowski Waldemar. 2007a. Popkultura i etniczność, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 79-102.


Ling Jan. 1972/1970. Projekty prac badawczych z zakresu muzykologii społecznej w Goteborgu, Muzyka, nr 4, s. 3-17.Lissa Zofia. 1930. O społecznym znaczeniu muzyki w historii ludzkości, „Przegląd Społeczny”, nr 4 (s. 128-33), nr 5 (s. 180-6).


Lissa Zofia. 1934. Społeczna rola radia w kulturze muzycznej, „Przegląd Społeczny”, nr 6, s. 130-3.


Lissa Zofia. 1938. Z zagadnień socjologii muzyki, „Przegląd Społeczny”, nr 6, s. 450-81.


Lissa Zofia. 1948. Aspekt socjologiczny w polskiej muzyce współczesnej, „Kwartalnik Muzyczny”, nr 21, s. 3-42.


Misiak Tomasz. 1980. Socjologowie o muzyce. w: Ruch Muzyczny. nr 18.


Misiak Tomasz. 1981. Socjologia a upowszechnienie muzyki. w: Ruch Muzyczny. nr 2/3


Misiak Tomasz. 1983. Możliwości i perspektywy socjologii muzyki. w: Ruch Muzyczny. nr 13.


Misiak Tomasz. 1984. Rozważania na temat odbiorcy, „Ruch Muzyczny”, nr 15, s. 3


Misiak Tomasz. 1985a. Socjologia muzyki i jej ontologiczne przesłanki. w: Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 157-67.


Misiak Tomasz. 1985b. Typologie odbiorców muzyki. Koncepcje psychologiczne, socjologiczne i estetyczne. „Muzyka” nr 2, 49-73.


Misiak Tomasz. 1986. Fenomenologiczna socjologia muzyki Alfreda Schulza, w: Ruch Muzyczny, nr 15.


Pabjan Barbara. 2009. Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Chopin w kulturze polskiej, Gołąb Maciej (red.), Wrocław: WUWr.


Przerembski Zbigniew. 1981. Z ba­da­ń nad preferencja­mi muzyczny­mi góra­li podhalańskich, „Muzyka”, nr 3-4, s. 85-112.Silberman Alphons. 1962. Miejsce socjologii muzyki w obrębie socjologii i muzykologii. Muzyka, IS PAN, nr 1.Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. BDP. Socjologiczna monografia współczesnego środowiska kompozytorów. Nie publikowana praca doktorska napisana w 1978 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem dr. hab. Marcina Czerwińskiego.


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1970a. Społeczne problemy muzyki w kulturze środowiska robotniczego (I), „Ruch Muzyczny” nr 14, s. 16-7.


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1970b. Społeczne problemy muzyki w kulturze środowiska robotniczego (II), „Ruch Muzyczny”, nr 15, s. 15-6.


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1975/1973. Elementy socjologicznej krystalizacji zakresu i terenu badań nad życiem muzycznym współczesnego społeczeństwa, w: Muzyka a społeczeństwo. Przegląd zagadnień z socjologii muzyki [por.]


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1977. Muzyczna kultura środowisk robotniczych, „Muzyka” nr 3, s. 19-25.


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1978. Muzyczna kultura środowisk robotniczych, „Muzyka” nr 1, s. 69-


Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta. 1981a. Problemy muzyki, odbitka dostępna w Połączonej Bibliotece IFiS PAN i IS, WFiS UW.


Stęszewski Jan. 1975. O więziach w kulturze muzycznej wsi, w: Muzyka a społeczeństwo…, s. 17-22


Stęszewski Jan 1978. Problem wartościowania kultur muzycznych, w: M. Tomaszewski i in. (red.), Muzyka w kontekście kultury, Kraków, s. 222—235, oraz dyskusja s. 235-246.
Storey John. 2003/1996. Muzyka popularna, w: tegoż, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. i red. Janusz Baranski, Cultura, Kraków: WUJ, s. 89-105.


Trębaczowska Marta. 2009. Ile tradycji jest w tradycji? Przykład regionalnej muzyki Podhala, w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, Olbracht-Prondzyński Cezary, Rancew-Sikora Dorota, Woroniecka Grażyna (red.), Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Antropologii Społecznej, s. 219-230.


Wagner Izabela. 2005. Sprzężenie karier. Konstrukacja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom I, Nr 1.
Wybór ten nie jest -- i oby jeszcze długo nie był -- wyczerpujący  


Wiele z powyższych źródeł (zwłaszcza w części C) pochodzi z bibliografii mojej pracy magisterskiej pt. Socjologia muzyki w Polsce. Współczesność na tle przeszłości napisanej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii UMK, w 2010 roku pod opieką prof. Włodzimierza Wincławskiego, ma więc charakter historyczny.